forex trading logo
 

Proiecte si investitii

Contact

Hotarari 2016
 • Hotararea nr. 1 din 27.01.2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2016
 • Hotararea nr. 2 din 27.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul de investitii ”Modernizare drumuri comunale si locale” in comuna Faraoani
 • Hotararea nr. 3 din 27.01.2016 privind aprobarea valorilor de inventar reactualizate al bunurilor de retur apartinand domeniului public al UAT Faraoani, predate catre Compania Regionala de Apa Bacau
 • Hotararea nr. 4 din 27.01.2016 privind modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare pentru intreaga arie de operare
 • Hotararea nr. 5 din 27.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivele de investitii ”Extinderea sistemului public de alimentare cu apa in comuna Faraoani, judetul Bacau” și ”Extinderea sistemului public de canalizare a apelor uzate menajere in comuna Faraoani, judetul Bacau”
 • Hotararea nr. 6 din 27.01.2016 privind completarea hotararii nr. 53 din 27.11.2015 Consiliului local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 in comuna Faraoani, judetul Bacau
 • Hotararea nr. 7 din 27.01.2016 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2016 la patrimoniul ”Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau”
 • Hotararea nr. 8 din 27.01.2016 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2016 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau
 • Hotararea nr. 9 din 27.01.2016 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Faraoani, pentru anul scolar 2016/2017
 • Hotararea nr. 10 din 27.01.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 2000 lei d-nei Cochiorca Veronica, domiciliata in comuna Faraoani nr. 686A, judetul Bacau
 • Hotararea nr. 11 din 27.01.2016 privind  aprobarea amenajarii unui Grup sanitar in incinta cladirii Gradinitei nr. 1, Corp A, comuna Faraoani
 • Hotararea nr. 12 din 27.01.2016 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani
 • Hotararea nr. 13 din 22.03.2016 privind aprobarea contului de executie al bugetului pe trim IV 2015 al comunei Faraoani, jud Bacau

 • Hotararea nr. 14 din 22.03.2016 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2015, al comunei Faraoani jud Bacau

 • Hotararea nr. 15 din 22.03.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani, jud Bacau, pe anul 2016

 • Hotararea nr. 16 din 22.03.2016 privind aprobarea Planului de actiuni pentru anul 2016, pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Faraoani

 • Hotararea nr. 17 din 22.03.2016 privind aprobarea contributiei Consiliului local Faraoani pentru finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si a persoanelor adulte cu handicap

 • Hotararea nr. 18 din 22.03.2016 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educational

 • Hotararea nr. 19 din 22.03.2016 privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanti pentru autoturismul si utilajul (motounealta) din dotarea Primariei comunei Faraoani

 • Hotararea nr. 20 din 22.03.2016 privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de dare in administrare catre Scoala Gimnaziala nr. 1 Faraoani a unitatilor de invatamant si terenul aferent proprietatea publica de interes local

 • Hotararea nr. 21 din 22.03.2016 privind anularea in cota de 70% din majorarile de intarziere datorate ca urmare a neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante datorate bugetului local, precum si procedura de acordare a anularii cotei din majorarile de intarziere

 • Hotararea nr. 22 din 22.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ”Amenajare grup sanitar, Gradinita nr. 1, Corp A”, sat Faraoani, comuna Faraoani

 • Hotararea nr. 23 din 22.03.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Faraoani pentru urmatoarele 3 luni

 • Hotararea nr. 24 din 22.03.2016 privind aprobarea constituirii unui drept de uz si a unui drept de servitute asupra terenului in suprafata totala de 23 mp din care 17 mp ocupare definitiva si 6 mp ocupare temporara, in favoarea SC E-ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA

 • Hotararea nr. 25 din 29.04.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2016

 • Hotararea nr. 26 din 29.04.2016 privind aprobarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani

 • Hotararea nr. 27 din 29.04.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 2000 lei din bugetul local al comunei Faraoani, familiei Cancel Cazimir, domiciliat in comuna Faraoani, judetul Bacau

 • Hotararea nr. 28 din 09.06.2016 privind rezilierea contractului de concesiune a Dispensarului medical, incheiat intre Consiliul local al comunei Faraoani si Cabinetul medical individual Dr. Enculesei Silvia-Anca

 • Hotararea nr. 29 din 09.06.2016 privind aprobarea procesului verbal privind constatarea si evaluarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse in comuna Faraoani din perioada 24.05-04.06.2016

 • Hotararea nr.30 din 17.06.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2016

 • Hotararea nr.31 din 17.06.2016 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Faraoani

 • Hotararea nr. 32 din 25.06.2016 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului local Faraoani

 • Hotararea nr. 33 din 25.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Consiliului local Faraoani

 • Hotararea nr. 34 din 25.06.2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Faraoani

 • Hotararea nr. 35 din 25.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

 • Hotararea nr. 36 din 25.06.2016 privind alegerea viceprimarului comunei Faraoani

 • Hotararea nr. 37 din 25.06.2016 privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate

 • Hotararea nr. 38 din 02.08.2016 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau la data de 31.03.2016

 • Hotararea nr. 39 din 02.08.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2016

 • Hotararea nr. 40 din 02.08.2016 privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local, in vederea organizarii sarbatorii locale ”O seara impreuna”, in data de 14 august 2016 in comuna Faraoani

 • Hotararea nr. 41 din 02.08.2016 privind aprobarea elaborarii Studiului de fezabilitate la obiectivul de investitii ”Centru cultural multifunctional” in comuna Faraoani

 • Hotararea nr. 42 din 02.08.2016 privind desemnarea unui reprezentant al UAT Faraoani in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau

 • Hotararea nr.43 din 06.09.2016 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Faraoani,judetul Bacau la data de 30.06.2016 

 • Hotararea nr.44 din 06.09.2016 privind rectificarea bugetului local  al Comunei Faraoani,judetul Bacau pe anul 2016

 • Hotararea nr. 45 din 06.09.2016 privind aprobarea modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau

 • Hotararea nr.46 din 06.09.2016 privind stabilirea cu caracter temporar a modalitatii de gestiune a activitatii de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deseuri realizat prin Proiectul "Sistem integrat de menegement al deseurilor solide in Judetul Bacau"

 • Hotararea nr.47 din 06.09.2016 pentru aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deseuri Nicolae Balcescu 

 • Hotararea nr.48 din 06.09.2016 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a deseurilor la Celula II a depozitului judetean de deseuri conform Bacau ,realizata prin proiectul Sistem Integrat de Menegement al Deserilor in Judetul Bacau

 • Hotararea nr.49 din 06.09.2016 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asotiatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau "

 • Hotararea nr. 50 din 06.09.2016 privind aprobarea modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - A.D.I.B.

 • Hotararea nr.51 din 06.09.2016 prin care se ia act de demisia consilierului local Farcas-Lohan Felicitas si vacantarea mandatului de consilier local 

 • Hotararea nr.52 din 06.09.2016 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile de expoatare in punctul Cotu Nicului din comuna Faraoani,judetul Bacau,a mijloacelor de transport apartinand SC MUV SRL

 • Hotararea nr.53 din 06.09.2016  privind alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local al comunei Faraoani pentru urmatoarele trei luni

 • Hotararea nr.54 din 08.11.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani,judetul Bacau, pe anul 2016

 • Hotararea nr.55 din 08.11.2016 privind aprobarea indicativilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Lucrari de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitatilor naturale produse de inundatii in comuna Faraoani, judetul Bacau

 • Hotararea nr.56 din 08.11.2016 privind numirea a doi reprezentanti ai Consiliului local Faraoani in Consiliul de Administratie al A.D.I Zona Metropolitana Bacau

 • Hotararea nr.57 din 08.11.2016 privind aprobarea procesului verbal privind evaluarea pagubelor si a lucrarilor de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitatilor naturale  produse de inundatii din perioada 11.10-13.10 in comuna Faraoani

 • Hotararea nr. 58 din 08.11.2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2017 la nivelul comunei Faraoani 

 • Hotararea nr.59 din 08.11.2016 privind stabilirea taxei de paza in comuna Faraoani pe anul fiscal 2017

 • Hotararea nr.60 din 08.11.2016 privind stabilirea taxei de salubritate in comuna Faraoani pentru anul fiscal 2017

 • Hotararea nr.61 din 16.12.2016 privind aprobare cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau

 • Hotararea nr.62 din 16.12.2016 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim.III.2016 al comunei Faraoani, judetul Bacau

 • Hotararea nr.63 din 16.12.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani,judetul Bacau pe anul 2016

 • Hotararea nr. 64 din 16.12.2016 privind completarea inventarului public al comunei Faraoani cu investitia "Modernizare drumuri comunale si locale" in comuna Faraoani, judetul Bacau

 • Hotararea nr. 65 din 16.12.2016 privind completarea inventarului domeniului public cu investitia "Extinderea sistemului public de canalizare si alimentare cu apa" in comuna Faraoani realizata prin fondul de mediu

 • Hotararea nr. 66 din 16.12.2016 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare ajustate

 • Hotararea nr. 67 din 16.12.2016 privind predarea catre Compania Reginala de Apa BACAU, investitia "Extindere retea canalizare si alimentare cu apa", in comuna Faraoani

 • Hotararea nr. 68 din 16.12.2016 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Faraoani cu investitia "Extinderea retelei de canalizare in lungime de 150ml in comuna Faraoani" ,judetul Bacau 

 • Hotararea nr. 69 din 16.12.2016 privind stabilirea taxei de salubritate in comuna Faraoani pentru anul fiscal 2017

 • Hotararea nr. 70 din 16.12.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Faraoani pentru urmatoarele trei luni 

 • Hotararea nr. 71 din 16.12.2016 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Faraoani, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sa voteze modificarea Comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea procedurii de licitatie organizata in vederea atribuirii "Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri municipale in judetul Bacau 

 

Sondaj

Sunteti multumit(a) de actualul primar
 

Utilizatori Online

Avem 33 vizitatori online

Logare Utilizator

Ultimele articole